TÌNH BẠN.. THẾ NÀO THẬT VÀ GIẢ?
TÌNH BẠN.. THẾ NÀO THẬT VÀ GIẢ? (Tuan’s DK Auto sưu tập đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 77 phát hành ngày 29 tháng 7 năm 2016) Tôi cho bạn mượn 50 ngàn, nó cho bạn mượn 100 ngàn. Bạn cảm thấy nó chơi tốt hơn tôi... Nhưng bạn đâu biết rằng, lúc đó nó có 1 triệu, còn tôi .. tôi chỉ có 50 ngàn. Tôi cho bạn 1 viên kẹo, bạn thấy tôi cho nó 2 viên kẹo. Thế rồi bạn cảm thấy rằng tôi thiên vị nó, và rằng tôi chơi không đẹp với bạn. Nhưng bạn đâu biết, nó từng cho tôi 10 viên kẹo, còn bạn? Bạn chẳng cho tôi thứ gì.
TÌNH BẠN.. THẾ NÀO THẬT VÀ GIẢ?
(Tuan’s DK Auto sưu tập đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 77 phát hành ngày 29 tháng 7 năm 2016)

Tôi cho bạn mượn 50 ngàn, nó cho bạn mượn 100 ngàn. Bạn cảm thấy nó chơi tốt hơn tôi... Nhưng bạn đâu biết rằng, lúc đó nó có 1 triệu, còn tôi .. tôi chỉ có 50 ngàn.
Tôi cho bạn 1 viên kẹo, bạn thấy tôi cho nó 2 viên kẹo. Thế rồi bạn cảm thấy rằng tôi thiên vị nó, và rằng tôi chơi không đẹp với bạn. Nhưng bạn đâu biết, nó từng cho tôi 10 viên kẹo, còn bạn? Bạn chẳng cho tôi thứ gì.

Đăng bởi : Quốc Bảo | 03:08 2/08/2021
THÔNG TIN